Słowniczek skrótów informatycznych:

 

Spis wybranych skrótów anglojęzycznych używanych w systemach informatycznych 

SKRÓT - rozwinięcie w j. angielskim -  tłumaczenie  

AGP - Accelerated Graphic Port    przyspieszony port graficzny 

ALU - Arithmetic Logic Unit    jednostka arytmetyczno logiczna (część procesora odpowiedzialna za obliczenia ar./log.) 

ANSI - American National Standards Institute    amerykański narodowy instytut standardów (dot. m.in. standardów technologii) 

ASCII - American Standard Code for Information Interchange      amerykański standard kodowania znaków -> zobacz

ASYNC - Asynchronous    asynchroniczny/a (dot. transmisji danych w systemach komputerowych) 

BBS - Bulletin Board System     

BIOS - Basic Input/Output System    podstawowy system wejścia/wyjścia (program procedury rozruchowej komputera) 

BIT - Binary Digit    cyfra dwójkowa (najmniejsza jednostka informacji w systemach komputerowych) 

BLOG - Web Log    dyiennik sieciowy (prywatny dziennik, pamiętnik pisany w internecie) 

bps / Bps - Bits Per Second / Bytes Per Second    bity na sekundę / bajty na sekundę 

CAD - Computer Aided Design    projektowanie wspomagane komputerowo 

CD (R/RW) - Compact Disc (Recordable/ReWritable)    płyta kompaktowa (zapisywalna/wielokrotnie zapisywalna)

CMOS - Complementary Metal-Oxide Semiconductor   

CMYK - Cyan-Magenta-Yellow-Black    (system kodowania barw) 

CPU - Central Processing Unit    centralna jednostka przetwarzająca (główny procesor komputera)

CSS - Cascading Style Sheet    kaskadowy arkusz sytlów (język używany do tworzenia stron www) 

CRT - Cathode Ray Tube    (telewizory/monitory kineskopowe) 

DAC - Digital to Analog Converter    konwreter cyfrowo analogowy (zamienia sygnał z cyfrowego na analogowy) 

DMA - Direct Memory Access/Addressing    bezpośredni dostęp pamięci (adresowania pamięci) 

DNS - Domain Naming System    system nazw domen (zamienia adresy cyfrowe na domeny i odwrotnie) 

DOS - Disk Operating System    system operacji dyskowych (pierwszy system operacyjny firmy Microsoft) 

DPI - Dots Per Inch    punktów na cal (rozdzielczość/gęstość wydruku/skanowania) 

DSL - Digital Subscriber Line    cyfrowa linia dzierżawiona (sposób połączenia z internetem) 

DTS - Digital Theatre Systems    system teatru cyfrowego (technologia obsługi dźwięku wyższa niż Dolby Digital) 

DVD - Digital Versatile Disc    cyfrowy dysk zmienny 

ENIAC - Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer    (pierwszy komputer elektroniczny) 

EPROM - Erasable Programmable Read Only Memory    wymazywalny i programowalny ROM (typ pamięci ROM - stosowany powszechnie we współczesnych komputerach) 

EULA - End User License Agreement    licencja (dla) użytkownika końcowego (finalna licencja oprogramowania wystawionego do sprzedaży) 

FAT - File Allocation Table    tablica alokacji pliku (zarz. przez syst. oper. "sposób" rozmieszczania plików na dysku) 

FTP - File Transfer Protocol    protokół transmisji plików (w sieci Internet) 

GPS - Global Positioning Satellite/System    globalny system pozycjonowania 

GSM - Global System for Mobile-Communications    (typ modemu stosowanego w telefonii komórkowej) 

GUI - Graphical User Interface    interfejs graficzny użytkownika

HD - High Density / High Deffinition    wysoka gęstość/ wysoka rozdzielczość 

HDMI - High-Definition Multimedia Interface    (patrz HD) 

HDD - Hard Disk Drive    napęd dysku twardego 

HTML - HyperText Markup Language    hiper-tekstowy język znaczników (podstawowy standard tworzenia stron internetowych) 

HTTP(S) - HyperText Transfer Protocol (Secure)     (bezpieczny) protokół transferu dokumentów hipertekstowych

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers    instytut elektryków i elektroników (wyznaczający standardy sprzętowe) 

IM - Instant Messenging    ciągłe przekazywanie wiadomości (dot. tzw. czatów [ang. chat]) 

IMAP - Interactive Mail Access Protocol lub Internet Message Access Protocol    interaktywny protokół dostępowy poczty elektronicznej (protokół zastępujący POP3 i SMTP) 

INT - Integer    liczba całkowita (typ danych w programowaniu) 

I/O - Input/Output    wejście / wyjście 

IP - Internet Protocol    protokół internetowy 

IRC - Internet Relay Chat    internetowa pogawędka na odległość (protokół odpowiedzialny za tzw. czat) 

IRQ - Interrupt Request    żądanie przerwania (dot. hierarchii obsługi sprzętu w systemie operacyjnym) 

ISDN - Integrated Services Digital Network    zintegrowane usługi sieci cyfrowej (dot. przesyłania danych w telefonicznych sieciach cyfrowych) 

ISO - International Organization for Standardization    międzynarodowa organizacja standardów 

JPEG - Joint Photographic Experts Group    (.jpg / .jpeg) 

LAN - Local Area/Arrange Network    sieć o zasięgu lokalnym / sieć lokalna 

LCD - Liquid Crystal Display    wyświetlacz ciekło-krystaliczny 

LED - Light Emitting Diode     

LIFO - Last In, First Out | LILO - Last In, Last Out    ostatni wchodzi pierwszy wychodzi (bufory zapisu pamięci)

LPT - Line Printer Terminal    (port drukarki) 

LSD - Least Significant Digit    bit najmniejszej wagi 

MAN - Metropolitan Area/Arrange Network    sieć o zasięgu miejskim 

NIC - Network Interface Card    karta sieciowa 

NTFS - New Technology File System [Microsoft]    system plików nowej technologii 

ODBC - Object-Oriented Database Connectivity + Open Data Base Connectivity [Microsoft]     

OEM - Original Equipment Manufacturer    producencka licencja sprzętowa 

OS - Operating System    system operacyjny 

OSI - Open Systems Interconnection    otwarty system połączeń (dot. np. modelu sieci komputerowych) 

PC - Personal Computer    komputer osobisty 

PDA - Personal Digital Assistant    osobisty asystent cyfrowy (inaczej palmtop) 

PIN - Personal Identification Number    osobisty numer identyfikacyjny 

PIP - Picture In Picture    obraz w obrazie (do. techn. telewizyjnej) 

PNP - Plug And Play    podłącz i graj

POP3 - Post Office Protocol [Version 3]    protokół poczty elektronicznej (odpowiedzialny za odbieranie poczty e-mail) 

P2P - Peer To Peer    "jeden do jeden" (sposób równorzędnego połączenia komputerów w sieć/ w sieci, każdy komp. pełni rolę hosta[serwera]) 

PPP - Point-to-Point Protocol    protokół punkt-do-punktu (protokół warstwy sieciowej w modelu OSI stosowany głównie w sieciach typu WAM) 

RAM - Random Access Memory    pamięć o dostępie swobodnym (pamięć operacyjna) 

RGB - Red, Green, Blue    (standard kodowania kolorów) 

RISC - Reduced Instruction Set Computing    (typ procesora) 

ROM - Read Only Memory    pamięć tylko do odczytu 

RSS - Really Simple Syndication    (internetowe publikacje o zmiennej treści) 

RTF - Rich Text Format    bogaty format tekstowy (typ pliku tekstowego) 

SMS - Short Message Service    serwis krótkich wiadomości 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol    protokół transferu prostych wiadomości (protokół wysyłania poczty elektronicznej) 

SSL - Secure Sockets Layer    warstwa bezpiecznego gniazda (typ / protokół bezpiecznego połączenia sieciowego) 

SVG - Scalable Vector Graphics     

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol    protokół kontroli transmisji (podst. protokół transmisji danych np. w sieci Internet) 

UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter     

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System    uniwersalny przenośny system telekomunikacyjny (typ modemu używany w tel. komórkowej)  

UPS - Uninterruptible Power Supply/System    przeciwprzerwaniowy zasobnik/system zasilania 

USB - Universal Serial Bus    uniwersalny port szeregowy 

VFAT - Virtual File Allocation Table    (patrz FAT) 

VGA - Video Graphics Array    tablica grafiki video (standard wyświetlania obrazu na monitorze) 

VoIP - Voice Over Internet Protocol    głos poprzez protokół internetowy (telefonia internetowa) 

WAN - Wide Area/Arrange Network    sieć o zasięgu globalnym 

WAP - Wireless Application Protoco    (protokół wyświetlania stron www w tel. komórkowych) 

WIFI - (Wi-Fi) Wireless Fidelity    zgodność bezprzewodowa (techn. sieci bezprzewodowych) 

WLAN - Wireless Local Area Network    bezprzewodowa sieć LAN (patrz LAN) 

WWW - World Wide Web    sieć o zasięgu globalnym (internetowa usługa sieciowa) 

WYSIWYG - What You See Is What You Get    to co widzisz to to co dostajesz (np. zgodność obrazu monitora z wydrukiem) 

XML - Extensible Markup Language    (m.in. standard sieciowy twodzenia dokumentów hipertekstowych)


opracował: Radosław Wylon - www.bte.edu.pl